[]
        
(Showing Draft Content)

初始 ActiveReportsJS Viewer

ActiveReportsJS报表 Viewer是纯JavaScript组件,可以集成到各种前端解决方案中,并允许用户查看,导出和打印报表。且提供了丰富的 API 来帮助开发者实现自定义功能。具体可参考以下功能